واحد پژوهشی چیست ؟

دانشگاه با مأمور کردن برخی از اعضای هیئت علمی آموزشی (به صورتی که بیش از ۶ واحد درسی در ترم ارائه نکنند) یا جذب هیئت علمی پژوهشی، نهاد جدیدی را در دانشگاه راه اندازی می‌کند (امکانات اولیه را تخصیص می‌دهد) این واحد پژوهشی باید در زمینه‌های تخصصی و با هدف و رسالتی مشخص و محدود در گروه‌های پژوهشی خود فعالیت نماید. نیاز ضروری به انجام پژوهش برای کشور در موضوع فعالیت آن واحد پژوهشی، توسط معاونت پژوهشی وزارت علوم تأیید می‌شود. طبعاً موضوع فعالیت واحد پژوهشی نمی‌تواند عناوین گروه‌ها و دانشکده‌های آموزشی باشد. به ازاء هر گروه پژوهشی سه نفر استادیار شامل یکنفر پژوهشگر شاخص و دارای سابقه علمی برجسته در موضوع ضروری است. واحدهای پژوهشی نوع ۱ به علت نداشتن تقاضا در موضوع پژوهش و نیز تشخیص دولت در نیاز به انجام پژوهش در موضوع عمدتاً متکی به منابع مالی دولتی فعالیت می‌کنند و به همین دلیل باید دارای رسالتی بسیار مشخص و محدود و نیز دارای هیئت علمی پژوهشی تمام وقت برای واحد پژوهشی یا مأمور به آنجا باشند. اگر این واحد پژوهشی در ۱ یا ۲ سال پس از اخذ موافقت اصولی خود و ۲ سال پس از اخذ موافقت قطعی خود در ارزیابی‌های وزارت علوم به رتبه‌های بالا دست یافت، توسط وزارت علوم برای اخذ زدیف اعتباری به سازمان مدیریت معرفی می‌شود.

افیلیشن مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم 

مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد، مشهد، ایران
Refrractive Eye Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

پژوهان

سیستم جامع اطلاعات پژوهشی

ORCID

Connecting Research and Researchers

کمیته ملی اخلاق

کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

فهرست مجلات نامعتبر

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی

jpsr

فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پیراپزشکی و توانبخشی

SJR

Scientific Journal Rankings

سامانه نوپا

نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران

سامانه منبع یاب

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی